KATASTER. USŁUGA GEODEZYJNO-PRAWNA .

Geodezja prawna

Podziały i połączenia działek ewidencyjnych.

Podziały działek mają na celu zaspokojenia potrzeb właścicieli do poprawnego gospodarowania nieruchomościami . Regulacja kształtów działek, ich podział lub połączenia pozwala uruchomić proces inwestycyjny. Nasza firma wykonuje wszelkiego rodzaju opracowania prawne z zakresu podziałów.

Napisz do nas

Ustalenia przebiegu granic nieruchomości, wznowienia granic działek ewidencyjnych .

Jedną z podstawowych informacji przedstawianych na mapie są dane katastralne. Przebieg granic, położenie i wielkość działek to najważniejsze dane dla każdego właściciela nieruchomości. Bardzo często geodeci muszą szczegółowo przeanalizować materiały archiwalne mapy papierowe aby ustalić jak właściwie przebiegają granica działki . Procedury ustalenia przebiegu granic i wznowienia punktów granicznych umożliwiają właścicielowi poznać dokładny układ swoich granic.

Napisz do nas

Badanie oraz regulacje stanu prawnego nieruchomości .

Niedokładne dokumentacje o działkach ewidencyjnych z lat poprzednich generują duże ilości rozbieżności i błędów. Aby wyjaśnić i uporządkować różnice w powierzchniach działek, niewłaściwy przebieg granic lub skorygować dane wpisane w księgach wieczystych geodeta musi wykonać badanie stanu prawnego działki . Takie badanie to dokładna analiza historii działki i wszelkich dokumentów z nią powiązanych. W efekcie klient, borykający się z błędami otrzymuje dane umożliwiające władać w pełni swoją własnością.

Napisz do nas

Wycena nieruchomości , analizy rynku nieruchomości .

Operat szacunkowy to szczególna forma wyceny nieruchomości sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego. Wykonujemy opinie i operaty szacunkowe dla różnych potrzeb. Najczęściej spotykane opracowania to:

 • ustalenie ceny sprzedaży/kupna nieruchomości,
 • podział majątku; ustalanie wartości masy spadkowej,
 • aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste,
 • ustalenie odszkodowania dochodzonego od gminy,
 • zajęcie gruntów pod drogi, koleje , obiekty liniowe, itp.
 • zabezpieczenie kredytu hipotecznego
Dysponujemy własnym oprogramowaniem „Warsztat Rzeczoznawcy” do gromadzenia i analizy rynku nieruchomości i sporządzania opinii o rynku.

Napisz do nas

Wycena służebności przesyłu, analizy i opinie o wartościach nieruchomości .

Na etapie planowania, projektowania i realizacji inwestycji liniowej występuje konieczność kalkulacji kosztów związanych z odszkodowaniami za przeprowadzenie linii energetycznej , gazociągu, wodociągu, telekomunikacji przez grunty osób fizycznych, prawnych , jednostek samorządowych czy Skarbu Państwa. Wykonujemy opracowania niezbędne dla prawidłowej oceny kosztów inwestycji na każdym etapie projektowania:

 • analiza rynku nieruchomości i zestawienie średnich wartości gruntów po trasie inwestycji liniowych,
 • sporządzanie opinii o wartościach służebności przesyłu,
 • sporządzenie operatów szacunkowych służebności przesyłu dla poszczególnych działek,
 • sporządzenie operatów szacunkowych określających szkody w uprawach i innych związanych z trwałym lub czasowym zajęciem terenu.

Napisz do nas

Dendrologia, obliczanie opłat za wycinkę drzew pojedynczych, operaty opłat za wylesiania gruntów.

Projektowanie i realizacja inwestycji to niejednokrotnie konieczność wykonania inwentaryzacji zieleni wysokiej celem jej ewentualnego usunięcia w pasach technologicznych inwestycji. Nasza firma opracowuje:

 • inwentaryzację dendrologiczną zielenie (gatunek, pierśnica, wiek, wysokość),
 • naliczanie opłat za wycinkę zieleni wysokiej i niskiej zgodnie z Ustawą o Ochronie Przyrody,
 • przygotowywanie wniosków o ich wycinkę,
 • ekspertyzy dendrologiczna o pięcioletnim i maksymalnym przyroście.

Napisz do nas

Zakres usług

Podziały i połączenia działek ewidencyjnych.
Ustalenia przebiegu granic nieruchomości, wznowienia granic działek ewidencyjnych.
Badanie oraz regulacje stanu prawnego nieruchomości.
Wycena, rzeczoznawstwo, szacowanie nieruchomości, analizy rynku nieruchomości
Wycena służebności przesyłu, analizy i opinie o wartościach nieruchomości.
Dendrologia, obliczanie opłat za wycinkę drzew pojedynczych, operaty opłat za wylesiania gruntów.
Oficjalny dealer w Polsce:
Septentrio